MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

POD PATRONATEM JEGO EKSCELENCJI BISKUPA ARTURA MIZIŃSKIEGO

SEKRETARZA GENERALNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI

– NAUCZYCIEL PRAW BOŻYCH

Lublin, 13 stycznia 2018 roku (sobota)

 

KUL, Collegium Jana Pawła II, C-1031, Lublin, Al. Racławickie 14

 

fotorelacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej oraz Walnego Zebrania dostępna pod linkiem: https://photos.app.goo.gl/DCETib5S94onrVT42

PROGRAM KONFERENCJI

 

8.00     Msza Święta (Kościół Akademicki KUL)

9.05     Otwarcie

  • Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, Przewodniczący SAWP KUL

 

  • Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

Sesja I

Przewodniczący – dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL,

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

9.15   Dr Agnieszka Romanko (KUL), Prawa rodziny, Kościoła i Państwa do szkoły w interpretacji ks. Stefana Wyszyńskiego

9.25   Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, Koncepcja odnowy moralnej Narodu według Prymasa Tysiąclecia

9.35   Dr Dariusz Gabrel (IPN), Śledztwo dotyczące uwięzienia Księdza Prymasa Wyszyńskiego

9.45   Dr Anna Słowikowska (KUL), Wkład Stefana Kardynała Wyszyńskiego w nauczanie Soboru Watykańskiego II

9.55   Dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, Wizja Uniwersytetu w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego

10.05  Ks. dr Krzysztof Nykiel (Uniwersytet Gregoriański), Uprawnienia nadzwyczajne Stefana Kardynała Wyszyńskiego dotyczące               sakramentów

10.15  Dyskusja

10.30  Przerwa kawowa

 

Sesja II

Przewodniczący – ks. prof. dr hab. Józef Krukowski,

Przewodniczący Komisji Prawniczej Oddział PAN w Lublinie

10.45   Dr Monika Menke (Univerzita Palackého v Olomouci), Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w liście do „pobratymców w Czechosłowacji”

11.00   O. dr Stanisław Kawa (Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego), Kardynał Stefan Wyszyński wobec ZSRR

11.15   Mec. Stefan Hambura, Wkład Stefana Kardynała Wyszyńskiego w kształtowanie się relacji polsko-niemieckich

11.35   Ks. dr inf. Ireneusz Skubiś (Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej), Troska Prymasa Wyszyńskiego o tożsamość kulturową Europy

11.55   Prof. dr Peter Raina (Oxford University), Stosunek władz PRL-u do działalności i posługi Prymasa Wyszyńskiego

12.15   Dyskusja

 

12.30   Obiad (Mensa Academica KUL)

 

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ

WYDZIAŁU PRAWA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

 

14.00    Otwarcie Walnego Zebrania  – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, Przewodniczący SAWP KUL

  • Sprawozdanie Zarządu SAWP KUL z działalności za rok 2016/2017

          – Sprawozdanie Sekretarza

         – Sprawozdanie Skarbnika

  • Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
  • Plan pracy na następny rok
  • Wolne wnioski

14.45 Przerwa kawowa

CZĘŚĆ UROCZYSTA WALNEGO ZEBRANIA SAWP KUL

 

15.00   Wprowadzenie – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, Przewodniczący SAWP KUL

 

15.05   Zbigniew Nestorowicz (Prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Lublinie), Przesłanie zawarte w statuetce „Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia”

 

 

WRĘCZENIE DOSTOJNYM LAUREATOM NAGRODY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA 

 

15.20   Laudacja z okazji wręczenia Nagrody ks. dr. inf. Ireneuszowi Skubisiowi – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

15.25   Słowo Laureata ks. dr. inf. Ireneusza Skubisia

15.30   Laudacja z okazji wręczenia Nagrody ks. prof. dr. hab. Wojciechowi Góralskiemu – dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL

15.35   Słowo Laureata ks. prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego

15.40   Laudacja z okazji wręczenia Nagrody mec. Stefanowi Hamburze – ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

15.45   Słowo Laureata mec. Stefana Hambury

15.50   Laudacja z okazji wręczenia Nagrody prof. Peterowi Raina – dr Dariusz Gabrel

15.55   Słowo Laureata prof. Petera Raina

 

16.00   Wręczenie dyplomów nowym Członkom SAWP KUL

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Śpiew kolędy Wśród nocnej ciszy

Odczytanie Ewangelii

Życzenia – ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, honorowy przewodniczący SAWP KUL

 

Wspólne kolędowanie

 

Plakat dostępny na stronie: http://www.kul.pl/files/632/gfx/plakat_wyszynski_2018.pdf