Piotr Zamelski

Odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne.
Analiza orzecznictwa sądów powszechnych z lat
1989-2015

Opracowanie dotyczy urzeczywistniania[1] prawa do uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu szkody wyrządzonej przez podmiot leczniczy (tzw. błędy medyczne). W przypadku błędów medycznych naprawienie szkody przyjmuje postać odszkodowania pieniężnego za stratę dającą się wyrazić w pieniądzu (koszty leczenia, utracony zarobek, itp.) lub zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, która nie ma charakteru ekonomicznego (np. cierpienie, ból, stres). Przyjęcie przedziału czasowego 1989-2015, będącego czasem głębokich przemian ustrojowych i ekonomicznych, pozwala zobrazować zmieniającą się świadomość prawną społeczeństwa, która formowała się równolegle do kolejnych zmian w systemie ochrony zdrowia.

Agnieszka Romanko

 

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Dnia 10 grudnia 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyło się Jubileuszowe Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

Kamila Kwarciana

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL … kandydat na ołtarze”

Dnia 10 grudnia 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL… kandydat na ołtarze” zorganizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

Agnieszka Romanko

Nowości wydawnicze członków Stowarzyszenia

Agnieszka Romanko

Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze

W dniach od 4 marca do 2 kwietnia 2017 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – decyzją Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL – po raz siódmy odbył się kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Szkolenie zostało zorganizowane przez SAWP KUL we współpracy z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem tego przedsięwzięcia, Zarząd upoważnił ks. dr. hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL, przewodniczącego Stowarzyszenia i dr Agnieszkę Romanko.