Agnieszka Romanko

 

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Dnia 10 grudnia 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyło się Jubileuszowe Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

1. Walne Zebranie SAWP KUL otworzył ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, przewodniczący Stowarzyszenia, który przywitał przybyłych i na podstawie listy obecności stwierdził, że w Zebraniu bierze udział wymagana liczba członków Stowarzyszenia oraz Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał. Przewodniczącym Walnego Zebrania został wybrany dr h.c. Zbigniew Wojciechowski, natomiast protokolantem dr Agnieszka Romanko. Prof. Sitarz zaproponował wprowadzenie do porządku obrad ceremonii wręczenia dyplomów członkom honorowym Stowarzyszenia. Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek Zebrania, który został przyjęty jednomyślnie. Następnie M. Sitarz, wspólnie z Z. Wojciechowskim, wiceprzewodniczącym i mec. Tadeuszem Flisem, sekretarzem Stowarzyszenia, wręczyli dyplomy członkom honorowym: ks. prof. dr. hab. Józefowi Krukowskiemu, inicjatorowi założenia SAWP KUL i jego wieloletniemu przewodniczącemu; ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Wilkowi, byłemu rektorowi KUL, który wyraził zgodę na rejestrację Stowarzyszenia i jego siedzibę w KUL; ks. inf. dr. Ireneuszowi Skubisiowi, redaktorowi naczelnemu Tygodnika Katolickiego „Niedziela” za propagowanie idei SAWP KUL na łamach prasy katolickiej. Dyplom członka honorowego dla ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, rektora KUL, odebrał ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL.

Z okazji 10 rocznicy powstania SAWP KUL, prof. Sitarz wygłosił referat nt. „10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”. Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa KUL zostało utworzone w 2006 r., zaś w 2009 r. zmieniło nazwę na „Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”. Przewodniczący Stowarzyszenia podkreślił, że SAWP KUL zrzesza 362 członków krajowych i zagranicznych. Jego celami są: integrowanie i promowanie absolwentów Wydziału Prawa KUL, wszechstronne wspieranie macierzystego Wydziału Prawa KUL, a także cele edukacyjne, naukowe, informacyjne i popularyzacyjne. Od 2006 r. Stowarzyszenie wydaje „Biuletyn SAWP KUL”, a od 2011 r. organizuje kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. M. Sitarz stwierdził, że Stowarzyszenie dotychczas zorganizowało 23 konferencje naukowe, natomiast jego członkowie sporządzają także opinie prawne, zarówno z zakresu prawa, jak i prawa kanonicznego, szczególnie odnoszące się do ukazania ciągłości osób prawnych. Podsumowując dodał, że głównym sukcesem Stowarzyszenia jest nie tylko to, że istnieje, ale również to, że się rozwija i realizuje większość celów statutowych oraz wzrasta liczba jego członków. Na koniec podziękował Zarządowi za wkład w rozwój i doskonalenie SAWP KUL[1].

2. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r., przedstawił dr Paweł Zając, skarbnik Stowarzyszenia.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy, przedłożył mec. T. Flis, sekretarz Stowarzyszenia.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zreferował mgr Tomasz Stolarczyk, członek Komisji Rewizyjnej, jednocześnie wnioskując o udzielenie Zarządowi absolutorium.

5. Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności Zarządu. Następnie udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za rok sprawozdawczy od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.

6. Przewodniczący SAWP KUL przedstawił plan pracy i budżetu Stowarzyszenia na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Prof. Sitarz podziękował Zarządowi oraz Komitetowi Redakcyjnemu „Biuletynu SAWP KUL” za dotychczasową pracę na rzecz Stowarzyszenia oraz zwrócił się z prośbą o udzielanie informacji dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych mogących przyczynić się do dalszego rozwoju Stowarzyszenia. Poprosił obecnych o zgłaszanie uwag, ewentualnie innych propozycji do planu pracy i budżetu.

7. W ramach wolnych wniosków, radca prawny Elżbieta Czarnecka zaproponowała, aby – w związku z tematyką międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – absolwent KUL… kandydat na ołtarze” – powołać specjalny zespół mający na celu promocję Prymasa Wyszyńskiego, jako patrona polskich prawników katolickich. Prof. Krukowski poparł ten wniosek. Następnie, w tajnym głosowaniu, Walne Zebranie jednomyślnie podjęło uchwałę w sprawie inicjatywy powołania specjalnego zespołu mającego na celu promocję Prymasa Wyszyńskiego, jako patrona polskich prawników katolickich.

8. Przewodniczący Zebrania, stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął Walne Zebranie SAWP KUL.

9. Następnie, po odczytania Ewangelii, wszyscy podzielili się opłatkiem i przystąpili do wspólnego kolędowania.  Dr Agnieszka Romanko, asystent w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

[1] Treść całego wystąpienia zob.: M. Sitarz, 10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XI, nr 13 (2) 2016, s. 73-86.