"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. XII, 14 (2) 2017  

Spis treści

 

ARTYKUŁY

Adam Leszczyński, Zawieszenie prawa do renty socjalnej - wypłata w tym samym miesiącu wynagrodzenia za dwa miesiące a przekroczenie kwoty przychodu

Adam Leszczyński, Suspension of the Right to a Social Pension – Payment in the Same Month of Salary for Two Months and Exceeding the Amount of Income

 

Anna Nogalska, Postepowanie kontrolne prowadzone przez Inspekcje Weterynaryjna jako odrebne postepowanie

Anna Nogalska, Control Proceedings Conducted by the Veterinary Inspection as a Separate Procedure

 

Agnieszka Romanko, Nowelizacja postepowania mediacyjnego przed sadami administracyjnymi

Agnieszka Romanko, Amendments to the Mediation Proceedings before Administrative Courts

 

Mirosław Sitarz, Przesłanie Stefana Kardynała Wyszynskiego do prawników

Mirosław Sitarz, Stefan Cardinal Wyszynski’s Message to the Lawyers

 

Maciej Wojtacki, Kodyfikacja prawa łowieckiego w zaborze austriackim i jego recepcja w ustawodawstwie II Rzeczypospolitej

Maciej Wojtacki, The Codification of Hunting Law in the Austrian Partition and its Reception in the Legislation in the Second Republic of Poland

 

 Paweł Zając, Mechanizmy kontroli władzy ustawodawczej wzgledem władzy wykonawczej w ustroju politycznym RP. Funkcja kontrolna Sejmu

Paweł Zając, Control Mechanisms of the Legislative Power in Relation to the Executive Power in the Polish Political System. Control Function of the Sejm

 

Piotr Zamelski, Odpowiedzialnosc komercyjna podmiotów leczniczych za dobro wspólne

Piotr Zamelski, The Responsibility of Commercial Healthcare Entities for the Common Good

 

SPRAWOZDANIA

Dominik Dryja, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

 

INFORMACJE

Anna Słowikowska, Nowości wydawnicze Członków Stowarzyszenia