"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. XIII, 15 (1) 2018  

Spis treści

 

ARTYKUŁY

Tomasz Barankiewicz, Model formalnych i nieformalnych źródeł etyki akademickiej w Polsce

Tomasz Barankiewicz, The Model of Formal and Informal Sources of Academic Ethics

 

Waldemar Bednaruk, Poszukiwany Józef Dolina

Waldemar Bednaruk, Wanted Józef Dolina

 

Bożena Czech-Jezierska, Uwagi na temat kształcenia pracowników samorządowych w okresie II Rzeczypospolitej

Bożena Czech-Jezierska, A few Remarks on Educating Local Government Employees in the Interwar Poland

 

 

Stanisław Kawa, Skuteczność prawa Kościoła łacińskiego w porządku prawnym Ukrainy 

Stanisław Kawa, The Effectiveness of the Latin Church Law in the Legal Order of Ukraine 

 

Olga Kisiel, Projekt kodeksu cywilnego wielkiej dynastii Qing (1907-1911) jako pierwsza w historii próba kodyfikacji prawa cywilnego w Chinach

Olga Kisiel, The Draft Civil Code of the Great Qing (1907-1911) in China as the First Attempt of the Codification of Civil Law in China in the History

 

 

Adam Leszczyński, Dariusz Walencik, Osoby prawne Kościoła greckokatolickiego w Polsce jako strona powodowa postępowania sądowo-regulacyjnego

Adam Leszczyński, Dariusz Walencik, Legal Entities of the Greek-Catholic Church in Poland as a Plaintiff of Judicial and Regulatory Proceedings

 

Agnieszka Romanko, System państw świeckich na przykładzie wybranych państw europejskich

Agnieszka Romanko, System of Secular States on the Basis of the Selected European States

 

Mirosław Sitarz, Zadania Kościoła i państwa w służbie człowiekowi. Wybrane zagadnienia

Mirosław Sitarz, The Tasks of the Church and the State in the Service of Man. Selected Issues

 

 

Piotr Steczkowski, Zasady relacji Kościół-Państwo według Soboru Watykańskiego II

Piotr Steczkowski, Principles of Church-State Relations According to the Second Vatican Council

 

 SPRAWOZDANIA

Paweł Banduła, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stefan Kardynał Wyszyński - Nauczyciel praw Bożych"

 

Agnieszka Romanko, Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

Agnieszka Romanko, Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze

 

Sabina Karp, Malwina Kędracka, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców"