Paweł Cichosz

Problem właściwej wykładni i stosowania art. 49 kodeksu cywilnego stanowi zagadnienie prawne, którego znaczenia w obrocie nie sposób przecenić. Olbrzymia liczba podmiotów niemalże każdego dnia wchodzi w relacje prawne z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością polegającą na dostawie wody, pary, gazu, prądu elektrycznego czy innych mediów. Podmioty zamierzające przyłączyć się do sieci, których właścicielami są tacy właśnie przedsiębiorcy niejednokrotnie znosić muszą nadmiernie wygórowane roszczenia tychże przedsiębiorców, związane czy to z umożliwieniem im dostępu do nieruchomości gruntowej, której nie są właścicielami, czy wreszcie z samozwańczym wręcz przypisywaniem sobie przez tych przedsiębiorców prawa do urządzeń zbudowanych sumptem właściciela gruntu. Zagadnienie to wymaga starannej analizy i spojrzenia na problem zarówno z punktu widzenia obowiązujących przepisów, jak i potrzeb praktyki gospodarczej.

Artur Kuś

Wspólna polityka państw członkowskich Unii Europejskiej (dalej: UE) jest w ciągłym rozwoju i obejmuje coraz to nowe obszary współpracy państw. Obowiązuje tu zasada subsydiarności, tzn. na szczeblu wspólnotowym podejmuje się decyzje w tych sprawach, które wymagają wspólnego działania, natomiast te, które mogą być rozstrzygnięte przez państwa członkowskie, pozostawia się w kompetencji władz narodowych, regionalnych lub lokalnych. Zasadnicze wspólne polityki UE to: handlowa, rolna, walutowa, regionalna i strukturalna, społeczna, transportowa, ochrony środowiska, ochrony konsumenta i zdrowia, w dziedzinie badań i rozwoju, przemysłowa. Polityką najbardziej związaną z integracją ekonomiczną UE jest bez wątpienie Wspólna Polityka Handlowa (dalej: WPH).[1]

Tomasz Sieniow

 W dyskusji nad przyszłością Unii Europejskiej, w tym również przyszłością Europy[1],  zasadnicze miejsce zajmuje kwestia instytucjonalnego porządku UE, pozycji państw członkowskich, podziału władz pomiędzy instytucjami unijnymi jak również podziału kompetencji między Wspólnotami/Unią Europejską a jej państwami członkowskimi. Wobec aktualnego problemu ustalenia tekstu Traktatu Rewizyjnego, warto spojrzeć na kwestie instytucjonalne UE w perspektywie dynamiki procesów integracyjnych wynikających z rozszerzenia Unii.

Józef Krukowski

1. Uwagi wstępne

Unia Europejska jest to oryginalny związek państw demokratycznych utworzony stopniowo po II wojnie światowej w oparciu o traktaty międzynarodowe w celu zapewnienia pokoju i dobrobytu ludności państw członkowskich. Członkami Unii mogą być tylko państwa. Natomiast kościoły, jak również inne wspólnoty religijne, nie mogą być jej członkami. Pełnią one jednak swoją misję względem jej obywateli znajdujących się na terytorium tych państw. Uzasadnione jest więc pytanie, jaki jest stosunek Unii Europejskiej do kościołów?