Małgorzata Makarska*[1]

W obowiązującym kodeksie karnym przestępstwo handlu ludźmi zostało zamieszczone w art. 253 § 1. Jego treść brzmi: Kto uprawnia handel ludźmi nawet za ich zgodą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Problematyka handlu ludźmi rozciąga się również na art. 204 § 4 kk, określający występek zwabienia lub uprowadzenia innej osoby w celu uprawiania prostytucji za granicą oraz art. 8 przepisów wprowadzających kodeks karny, odnoszący się do uprawiania handlu niewolnikami albo oddania jednostki w stan niewolnictwa.

Paweł Wrzaszcz*[1]

Zgłoszenie wierzytelności jako prawny środek dochodzenia roszczenia w postępowaniu upadłościowym, podobnie jak pozew, podlega ścisłym, określonym przez ustawodawcę wymogom formalnym (art. 240 prawa upadłościowego i naprawczego). Nie bez znaczenia dla niniejszych rozważań istotne jest ustalenie sankcji, z jakimi ustawodawca wiąże niezachowanie przez wierzyciela wymogów formalnych zgłoszenia wierzytelności.

Monika Wysmulska*[1]

1. Uwagi wstępne

Wyznaczenie sędziego ? komisarza jest przypisane kognicji sądu upadłościowego rozpoznającego wniosek o ogłoszenie upadłości w wypadku, gdy wniosek taki zostanie pozytywnie zweryfikowany tzn. gdy zostanie ogłoszona upadłość dłużnika. Emanacją tego obowiązku jest dyspozycja art. 51 prawa upadłościowego i naprawczego [dalej p.u. i n.], w której ustawodawca wymienił elementy każdego postanowienia o ogłoszeniu upadłości wskazując w pkt 6, iż jednym z tych elementów jest wyznaczenie obok syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy, sędziego ? komisarza.