"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. III (2008), nr 3

SPIS TREŚCI 

 

 

Monika Wysmulska, Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jako akt kreujący funkcję sędziego-komisarza

 

 

Paweł Wrzaszcz, Wymogi formalne zgłoszenia wierzytelności według artykułu 240 prawa upadłościowego i naprawczego

 

 

Małgorzata Makarska, Przestępstwo handlu ludźmi według orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych