Jan Głuchowski

1. Prawo finansowe jest częścią prawa publicznego, obejmującą ogół norm prawnych regulujących funkcjonowanie finansów publicznych, a jego normy mają charakter bezwzględnie obowiązujący i są obwarowane sankcjami. Zgodnie z ujęciem encyklopedycznym nie istnieje jedna, ogólna część tego prawa.[1]

Elżbieta Szczot

Ojciec Święty Jan Paweł II przemawiając na temat znaczenia rodziny w Europie w 2004 r. zaznaczył, że: ?Rodzina jest zwierciadłem społeczeństwa, a zatem i kształtującej się obecnie Europy. Przemiany zachodzące w rodzinie są i będą najważniejszym wskaźnikiem rozwoju kulturowego oraz instytucjonalnego kontynentu?[1].