"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. IV (2009), nr 4

SPIS TREŚCI 

 

 

Jan Głuchowski, Problem przystąpienia Polski do strefy euro z punktu widzenia prawa finansowego

 

 

Elżbieta Szczot, Rodzina a wolne związki. Skutki kanoniczne i społeczne deprecjacji rodziny