"Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" t. XIII, 15 (2) 2018  

SPIS TREŚCI

 

 

Waldemar Bednaruk, Wizja Uniwersytetu w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Waldemar Bednaruk, Vision of the University in the Teaching of Stefan Cardinal Wyszyński

 

 

 

Iwona Bień-Węgłowska, Prawo do obrony na przedsądowym etapie w znowelizowanym postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Iwona Bień-Węgłowska, Right of Defence at the Pre-trial Stage in the Amended Petty Offence Procedure

 

 

Przemysław Czarnek, Prawo naturalne w Europie  fundament czy zapomniana rzeczywistość?

Przemysław Czarnek, Natural Law in Europe – the Foundation or Forgotten Reality?

 

 

Przemysław Czernicki, Łukasz Speer, Ewolucja instytucji arbitrażu inwestycyjnego w ujęciu historycznym i doktrynalnym

Przemysław Czernicki, Łukasz Speer, Historical and Doctrinal Evolution of Investment Arbitration Institution 

 

 

Judyta Dworas-KulikPrzywilej morski w Polsce w okresie międzywojennym na tle porównawczym

Judyta Dworas-Kulik, Maritime Liens in Poland in the Interwar Period Against a Comparative Background

 

 

Dariusz Gabrel, Śledztwo dotyczące uwięzienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Dariusz Gabrel, Investigation Concerning the Imprisonment of Primate Stefan Wyszyński 

 

 

Tadeusz Guz, Filozoficzno-prawna analiza "Czystej nauki o prawie" Hansa Kelsena

Tadeusz Guz, Philosophical-Legal Analysis of Hans Kelsen's "Pure Science of Law"

 

 

Maciej JarotaUwagi na temat zasad prowadzenia rokowań w sporach zbiorowych w Polsce w świetle regulacji wybranych państw europejskich

Maciej JarotaComments on the Principles of Conducting Negotiations in Collective Disputes in Poland in the Context of the Regulation of Selected European Countries 

 

 

 

Adam KaczorPostępowanie wyjaśniające w procedurze usunięcia proboszcza z urzędu

Adam KaczorInvestigation Procedure in the Procedure of the Removal of Pastor

 

 

 

Robert KędzioraPrzeciwdziałanie bezczynności organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym

Robert KędzioraCounteracting of Inactivity of the Public Administration Authority in Administrative Proceedings

 

 

 

Andrij KovalRola żeglugi w kształtowaniu starożytnego i średniowiecznego społęczeństwa na terytorium współczesnej Ukrainy

Andrij KovalRole of the Navigation in the Forming of Both the Ancient Development and the Medieval Society on the Territory of Contemporary Ukraine

 

 

 

Jarosław KrzewickiWymiar miłosierdzia w stanowieniu i stosowaniu prawa

Jarosław KrzewickiThe Dimention of Mercy in the Appointment and Aplication of Law

 

 

 

Mariusz KsiążekWyzwania medialne Ruchu "Europa Christi"

Mariusz KsiążekMedia Challenges Faced by the "Europa Christi" Movement

 

 

 

Andrzej LutyńskiSzacunkowe ustalanie podstawy opodatkowania w Ordynacji podatkowej jako szczególna instytucja prawa podatkowego według orzecznictwa sądów administracyjnych 

Andrzej Lutyński, Tax Base Estimation in the Tax Ordinance Act as a Special Institution of Tax Law in the Light of the Jurisprudence of Administrative Courts

 

 

Damian MargielUzyskiwanie uprawnień do kierowania pojazdami w Polsce według obowiązującego prawa

Damian MargielObtaining Rights to Drive Vehicles in Poland in the Light of Applicable Law

 

 

 

Khrystyna Moriak-ProtopopovaŻegluga na rzecze Przemszy (ustawy obowiązujące w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku)

Khrystyna Moriak-ProtopopovaShiping on the Przemsza River (Applicable Legislation in the Second Half of the 19th and at the Beginning of the 20th Century)

 

 

 

Małgorzata NowińskaStan wojny i stan wojenny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Małgorzata Nowińska, The State of War and the Martial Law in the Constitution of the Republic of Poland

 

 

 

Martyna PodolskaPostać fikcyjna jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej

Martyna PodolskaA Fictional Character as the Subject of the Copyright Law Protection

 

 

 

Peter RainaStosunek władz PRL do działalności i posługi Prymasa Wyszyńskiego

Peter RainaThe Attitude of the Communist Authorities to the Activity and Service of Primate Wyszyński

 

 

Liliana SzevczukHistoryczne i prawne aspekty kształtowania się i rozwoju Ukrainy jako całościowego podmiotu międzynarodowego prawa morskiego

Liliana SzevczukHistorical and Legal Aspects of the Formation and Development of Ukraine as a Subject of International Law of the Sea

 

 

 

Taras SzevczukStandardy i zasady międzynarodowego prawa morskiego jako instrumenty przywracania integralności terytorialnej Ukrainy i jej granic 

Taras SzevczukThe Rules and Principles of Modern International Law of the Sea as a Toolkit for Restoring the Territorial Integrity of Ukraine and Its Borders

 

 

 

Adrian Tabak, Nauka prawa w ujęciu niemieckiej szkoły historycznej

Adrian TabakLegal Science in the Perspective of the German Historical School